Генератор постійного струму: 5.3.5. Генератори постійного струму. Параметри та характеристики для практичного використання

5.3.5. Генератори постійного струму. Параметри та характеристики для практичного використання

Генератор
постійного стуму (ГПС)– електрична
машина для перетворення механічної
енергії в електричну. Взагалі, теоретично
МПС – це оборотний електромеханічний
перетворювач енергії який може бути
використаним як в генераторному, так і
в двигунному режимах. На практиці у
виробництві потрібно використовувати
ці машини тільки за призначенням, згідно
паспорту на виріб. Якщо основні частини
генератора і двигуна зовнішній вигляд
мають однаковий, то розрахунки і будова
їх магнітних систем відрізняються, а
тому вони мають різні електромеханічні
характеристики.

На
Рис.5.6 показані основні частини генератора
постійного струму, а на Рис.5.7. схема
обмотки якоря.

Рис.5.6.
Основні частини генератора постійного
струму

1
– станина; 2 – якір; 3 – колектор; 4 –
траверса з щіткотримачами;

5
– вентилятор; 6 – обмотка збудження; 7
– осердя полюса

Рис. 5.7.
Схема обмотки якоря

ЕРС
якоря
.
Відомо, що принцип дії генератора
постійного струму оснований на законі
електромагнітної індукції (див. п.5.3.3.).
При обертанні якоря яким-небудь первинним
двигуном, внаслідок перетинання
провідниками обмотки якоря магнітного
поля полюсів, у відповідності з законом
електромагнітної індукції, в останній
наводиться ЕРС.

Всі
секції якоря (1-6 на рис.5.7) з’єднані в
загальне коло і приєднані до колекторних
пластин П1-П6.Щітки
щ1
і щ2,
доторкуючись протилежних пластин,
ділять обмотку на дві паралельні вітки.
При обертанні якоря ЕРС рамок складаються
в ЕРС вітки

і

.
Через симетрію
,
де


ЕРС якоря, що діє між щітками. ЕРС секції
(рамки)

.
Так як

(

потік одного полюса),

або

(
— частота обертання якоря, об/хв;
— кутова частота рад/с),
то

(5. 14)

або

,

(5.15)

де

і


конструктивні постійні для даної машини
коефіцієнти.

Отже,
при обертанні якоря виникає ЕРС якоря,
пропорційна магнітному потоку і частоті
обертання.
ЕРС,
що утворюється на щітках генератора
називається напругою. Таким чином,
напруга, яку розвиває будь-який ГПС,
прямо пропорційна числу його обертів
і величині магнітного потоку, який
утворюється полюсами; магнітний же
потік залежить від струму в обмотці
збудження.

В
залежності від способу збудження
генераторів постійного струму розрізняють
генератори з незалежним збудженням і
генератори з самозбудженням.

У
генераторів з незалежним збудженням
обмотки збудження живляться постійним
струмом від стороннього джерела, а у
генераторів з самозбудженням –
безпосередньо від затискачів якоря
самої машини. На практиці в основному
використовуються генератори з
самозбудженням, які мають більш просту
конструкцію і невимогливість експлуатації.
В залежності від способу вмикання
обмоток збудження ГПС з самозбудженням
розрізняють на генератори з паралельним,
послідовним і змішаним збудженням.

Найбільш
розповсюдженими на виробництві являються
генератори постійного струму з паралельним
збудженням. Коло обмотки збудження
генератора приєднується паралельно з
навантажувальним опором
,
звідки і назва з паралельним збудженням.

На
рис.5.8показана схема ГПС з паралельним
збудженням.

Рис.5.8.
Схема генератора постійного струму з
паралельним збудженням

На
рис.5.8. подані, установлені стандартом,
позначення затискачів: обмотка якоря,
що теж саме, виводи генератора –
Я1 і Я2
,
паралельної обмотки (шунтової) –
Ш1 і Ш2
.

При
обертанні якоря, як відомо, в його обмотці
виникає ЕРС

,
напрям якої залежить від напряму
обертання якоря. При роботі в режимі
генератора електрична машина виконує
функції джерела енергії, через це струм
якоря

,
що виникає в колі якоря повинен співпадати
за напрямом з індукуємою в ньому ЕРС
.
Це може відбуватися тільки з відповідним
напрямком обертання якоря. Якщо цей
напрям не буде витриманим, генератор
втрачає властивість до самозбудження.
Через це виробником ГПС на кришці
підшипникового щита з боку вала машини
викарбувана стрілка, що вказує на напрям
обертання якоря.

Як
видно із схеми рис.5.8, струм якоря
розгалужується за двома паралельними
вітками. В колі обмотки збудження
протікає струм збудження

,
для регулювання якого вмикається
регулювальний опір

.
Співвідношення між силою струму в якорі
,
обмотці збудження
і зовнішньому колі
при навантаженні визначається за першим
законом Кірхгофа:

(5.16)

Обмотку
збудження генераторів з паралельним
збудженням виконують із великої кількості
витків тонкого проводу. Це дозволяє
одержати необхідні для утворення
потрібного магнітного потоку ампервитки
при відносно невеликому струмі збудження.
Для сучасних МПС струм збудження складає
біля 1…5% номінального значення струму
якоря.

Розглянемо
принцип сомозбудження генераторів
постійного струму. Обов’язковою умовою
для того, щоб генератор постійного
струму мав змогу самозбуджуватись є
наявність у його магнітному колі
залишкового магнетизму.

Дійсно,
як видно із приведеної схеми (рис.5.8),
обмотка збудження генератора підключена
до щиток самого же генератора, і через
це струм збудженя може виникнути і
підтримуватись у колі збудження машини
тільки при наявності різниці потенціалів
на її щітках. Якщо у машини існує
залишковий магнетизм, то при обертанні
якоря машини витки обмотки якоря будуть
перетинати магнітні лінії магнітного
потоку створеного залишковим магнетизмом,
у результаті чого буде наводитись
залишкова ЕРС (Езал).
Виникнення цієї ЕРС убумовить різницю
потенціалів на щітках машини і викличе
появу струму у колі збудження. Цей струм
збудження підсилить магнітний потік
машини, що в свою чергу збільшить ЕРС
машини, а це приведе до подальшого
підвищення струму збудження і, таким
чином, процес буде розвитатись з
поступовим наростанням до усталеного
режиму холостого ходу при розімкненому
зовнішньому колі.

Напруга
на затискачах генератора в цьому разі
буде меншою від ЕРС генератора на
величину спаду напруги в обмотці якоря

,

(5.17)

де


опір обмотки якоря.

Сила струму в обмотці збудження

,

(5.18)

де


опір кола збудження.

Якби
у машині був відсутній залишковий
магнетизм, то, не дивлячись на обертання
якоря машини, ЕРС в його обмотці не
виникала б, а напруга на щітках залишилась
би рівною нулю, а отже, і струм у колі
збудження був би відсутнім, машина не
мала б можливості до збудження і працювати
на навантаженні.

На
практиці бувають випадки, коли фгенератор,
призначений для роботи за схемою з
самозбудженням виявляється втратившим
залишковий магнетизм, таке явище може
виникнути або від струсу машини, або
від неправильного вмикання кола
збудження, що призводить до розмагнічування
машини.

Для
того щоб у таких випадках відновити
поле залишкового магнетизму машини і
тим самим зробити її знову здатною до
самозбудження, необхідно виконати
збудження машини від стороннього джерела
за схемою незалежного збудження. При
цьому необхідно звертати увагу на
відновлення попередньої полярності
машини за заданим напрямом її обертання.

Розглянемо
тепер основні характеристики генераторів
постійного струму, такими характеристиками
є характеристика холостого ходу і
зовнішня характеристика.

Характеристика
холостого ходу

– залежність ЕРС генератора від струму
збудження при розімкненому зовнішньому
колі, тобто коли І=0, і при незмінній
швидкості обертання машини, тобто при
n=const.

На
рис 5.9,а показана характеристика холостого
ходу генератора постійного струму з
паралельним збудженням – початок
характеристики при Е=Езал..

Ця
характеристика може починатись з нуля,
як це показано на рис. 5.9,а пунктиром, у
тих випадках, коли в машині відсутнє
залишкове намагнічення.

Аналізуючи
характеристику холостого ходу, можна
бачити, що на початку при невеликих
струмах збудження ЕРС зростає пропорційно
зміні струму збудження, про те в подальшому
із зростанням струму збудження ця
лінійна залежність порушується і
характеристика приймає вигляд властивий
кривим намагнічування (див. Розділ 3.
п.3.7). Нескладно встановити, що по суті
характеристика холостого ходу являє
собою не що інше, як криву намагнічування
магнітного кола машини.

Другою
істотною характеристикою для генераторів
постійного струму єзовнішня
характеристика
,
що відображає зміну напруги на затискачах
машини при зміні струму в колі якоря,
тобто залежність U(I)
при Ізб=constі
n=nном=const.
На рис. 5.9,б показана зовнішня характеристика
генератора постійного струму паралельним
збудженням.

а)
б)

Рис. 5.9.
Характеристика генератора постійного
струму з паралельним збудженням: а)
холостого ходу; б) зовнішня характеристика

При
вмиканні генератора на навантаження
(в мережу постійного струму) сила струму
у зовнішньому колі буде

,

(5.19)

де

опір зовнішнього кола.

Повна
потужність, яку розвивається генератором

(5.20)

Корисна
потужність, що генератор віддає у мережу

(5.21)

Напруга
Uна
затискачах генератора буде зменшуватись,
причому, чим більше буде струм навантаження,
тим більше напруга буде відрізнятися
від ЕРС.

Аналітичний
вираз для зовнішньої характеристики
можна одержати із рівняння 5.17.

Нехтуючи
відносно невеликою величиною струму
збудження, без особливої похибки можна
прийняти

.

З урахуванням цього, рівняння зовнішньої
характеристики запишеться у вигляді

(5.22)

Рівняння
5.22 є рівнянням електричної машини в
режимі генератора постійного струму.

Зменшення
напруги на затискачах генератора з
паралельним збудженням із збільшенням
струму навантаження обумовлено наступними
основними причинами: 1) зі збільшенням
струму навантаження збільшується спад
напруги на обмотках якоря –
;
2) зі збільшенням навантаження внаслідок
реакції якоря виникає зменшення
магнітного потоку, а відповідно, і ЕРС
якоря.

В
навантаженій машині струм, що протікає
по провідникам якоря, утворює особисте
магнітне поле, поле якоря. Магнітне поле
якоря, накладається на поле, що створюється
обмоткою збудження і викривляє його.
Вплив, який чинить магнітне поле якоря
на загальне поле машини, називається
реакцією
якоря
.

Сучасні
електромашинобудівні підприємства
випускають генератори постійного струму
серії П потужністю від 0,37 кВт
до 230 кВт
на напругу 110, 115, 160, 230, 320 і 460 В.

«Зняття зовнішньої характеристики генератора постійного струму».

 Лабораторна робота  №7

Тема: «Зняття зовнішньої характеристики генератора постійного струму».

Мета: вивчити  устрій і принцип дії генератора постійного струму. Зняти характеристики генератора постійного струму при сторонньому збудженні і самозбудженні.

1. Короткий теоретичний опис.

1.1 Якщо провідник довжиною l зміщувати перпендикулярно силовим лініям магнітного поля з індукцією В, то в ньому виникає е. р.с.  = Вl (1), де швидкість переміщення провідника. Напрямок наведеної е.р.с. визначають за правилом правої руки (рис. 1). Під дією э.р.с. у замкнутому колі виникає струм I, а його величину можна визначити з еквівалентної схеми контуру (рис. 2).

Де:

r — опір активного провідника і  проводів, що підводять,

 

R — опір споживача (навантаження).

U — напруга на провіднику.

1.2. Найпростіша модель генератора складається з двох полюсів (N і S) між якими поміщено  обертовий  якір  (рис. 3).  Для  обертання  використовується  механічна  сила будь-якого двигуна. Якір складається зі сталевого циліндра, на якому розташована рамка abcd, кінці рамки підпаяні до півкілець — колектору, що обертається разом із рамкою.

Щітки А и В залишаються нерухомими. ЕРС у рамці наводиться тільки на ділянках ab і cd, тому що тільки ці ділянки перетинаються силовими лініями поля. Обидві ЕРС е/ і е// завжди складаються, оскільки діють узгоджено. Струм у зовнішньому колі буде завжди протікати в одному напрямку, тому що одночасно з переходом провідника під інший полюс буде здійснюватися одночасно його переключення до іншого щітки (напрямок зазначений на рис. 3). Якщо індукція в межах полюса змінюється за законом синуса, то струм у зовнішньому колі буде пульсувати по тому ж закону, протікаючи в одному напрямку. Для зменшення пульсацій збільшують число рамок і колекторних пластин.

Одержання великої ЕРС якоря досягається збільшенням індукції магнітного поля і числа провідників (витків) обмотки якоря.

У промислових генераторах постійного струму для цієї цілі в пазах якоря укладається спеціальна обмотка (петлева або хвильова), а на полюсах намотується обмотка збудження.


У залежності від засобу живлення обмотки збудження  генератори постійного струму діляться на генератори з незалежним збудженням (живлення обмотки від стороннього джерела, рис. 4а) і із самозбудженням, де обмотка живиться від якоря за рахунок самозбудження від залишкового магнітного поля полюсів. Генератори із самозбудженням бувають шунтові (обмотка включена паралельно  якореві, рис. 4б), серіїсні (обмотка включена послідовно з якорем, рис. 4в) і змішаного збудження (є дві обмотки, рис. 4 г)

2. Порядок виконання роботи.

2.1. Зібрати схему генератора постійного струму з паралельним збудженням (генератор із самозбудженням, рис. 6 ).

 

                                                          

 

 

На схемі:

Г — якір генератора;

З — обмотка збудження;

V — вольтметр із межами 0 — 15 В;

А1 — амперметр із межами 0 — 500 мА;

А2 — амперметр із межами 0 — 5 А;

                                                         Rя – 30 Ом

                                                         Е=15 В

RРГ — регулювальний реостат на 7,5 Ом;

R1, R2 — реостати навантаження на 200 Ом і 15 Ом.

2.2. Після перевірки викладачем, запустити двигун від трифазної мережі. Прослідкувати за явищем самозбудження. Для цього попередньо відключити навантаження. Якщо окрім цього відключити обмотку збудження, то вольтметр покаже незначну напругу, що виникає в якорі за рахунок залишкового магнітного поля полюсів (обмотка збудження знеструмлена). Якщо потім замкнути коло збудження, то за рахунок залишкової напруги якоря потече струм збудження, посилиться магнітне поле, ще збільшиться ЕРС якоря і струм збудження і т.д.

Процес зростання напруги обмежується насиченням полюсів, протікає він досить швидко, майже стрибкоподібно після замикання кола збудження.

2.3. Зняти зовнішню характеристику генератора з паралельним збудженням.

Зовнішня характеристика — це залежність напруги від величини струму навантаження при постійній швидкості обертання якоря й опорі регулювального реостата.

Запустити генератор і при відключеному навантаженні встановити струм збудження IВ = 2А (при цьому U  10 В). Встановити максимальний опір реостатів R1 і R2 і замкнути коло навантаження. Зменшуючи опір навантаження, відзначати для кожного RН значення струму навантаження і напруги. Дані записати в таблицю 1.

Uя = Е – Iя ∙ Rя – формула розрахунку для генератора постійного струму

Таблиця № 1.

Iя(A)

 0
 0,1
 0,15
 0,2
 0,25
 0,3
 0,35
 0,4
 0,45
 0,5

(B)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Контрольні питання.

 

 1. У звіті до лабораторної роботи привести рисунки генератора постійного струму і його складових частин, стислий зміст інструкції.
 2. Побудувати і пояснити залежності  = f(IЗ) і U = f ( I ).
 3. Пояснити явище самозбудження генератора.

 

4. Зробіть висновок проведенної роботи.

 

 

5 веселых и простых паттернов игры на укулеле! От простого к сложному!

Обычно кажется, что есть две группы игроков, когда
начинает играть на укулеле. Некоторые действительно борются с формами аккордов и изменением
между ними, а для другой группы самой сложной частью является научиться играть. Но
хорошие новости, модели игры на укулеле не должны быть сложными!

Есть несколько важных вещей, которые вы захотите изучить, играя на
игре, которые предшествуют паттернам, таким как положение рук, как играть и
время.

После этого мы рассмотрим пять различных паттернов игры на укулеле, которые являются общими для укулеле и отлично подходят для начинающих, и завершим список лучших паттернов игры на уке, которые мы когда-либо видели!

Содержание

Основы игры на укулеле

Прежде чем мы поговорим о технике игры на игре, мы хотим построить
прочную основу, на которой вы сможете строить. Для этого мы рассмотрим положение рук,
как играть и время (или ритм).

Положение рук

Первое, что нам нужно осветить, это положение рук.
Для получения наилучшего звука
вам нужно поместить руку между резонаторным отверстием и грифом. Идеальная точка резонанса у каждого уке своя, но почти все из
находятся в этой области.

Затем сожмите руку в кулак и вытяните указательный палец
ногтем вниз, чтобы коснуться струн.

Мы видели, как игроки ставили кончик большого и указательного пальцев на
пальцы вместе, как будто держат картинку, чтобы бренчать. Особенно, если вы пришли к
с гитарного фона, это может быть для вас более удобным.

В любом случае, вы захотите установить постоянный контакт с каждой строкой
. Этот контакт прочный, но ни в коем случае не думайте о том, чтобы щелкнуть
или нажать на струны, чтобы получить звук!

Как играть

Многие новички пытаются играть всей рукой, что приводит к
непостоянному давлению на струны или они сжимают кулак
, что приводит к слишком сильному напряжению в руке.

Идеальное бренчание
почти полностью исходит от запястья. Если вы ударяете по струнам указательным пальцем, подумайте о том, чтобы коснуться
гвоздя на пути вниз.

Самый первый бренчание, который вы должны практиковать, это просто
вниз, а затем снова вверх. Вы стремитесь к постоянной громкости и времени для каждой струны
. Как только это станет легким и легким, вы будете готовы к более
продвинутым шаблонам!

Размер

Тактовый размер, на котором мы сосредоточимся сегодня, и, безусловно, самый распространенный в популярной музыке
— размер 4/4. Если вы смотрели какие-либо концерты или живую музыку
, вероятно, вы слышали, как один из музыкантов, часто барабанщик,
выкрикивает «раз, два, раз, два, три, четыре».

В размере 4/4 у нас 4 такта и 4 доли в такте. Каждое число
, которое произносит барабанщик, соответствует биту. Так группа
остается во времени и играет вместе. Без знания времени песни
все будут играть с разной скоростью, и это будет звучать ужасно.

Даже если вы просто играете сами, вам захочется
оставаться в такт ключевой части любой песни.

Мы всегда рекомендуем новичкам взять в руки метроном.
Сначала работать с ними может быть очень неприятно, но сегодня мы редко практикуем
без них!

На каждом такте вам нужно будет играть вниз. Один из
секретов хорошего ритма бренчания — постоянно держать руку в движении. это
означает, что между ударами ваша рука будет подниматься.

В более сложных паттернах бренчания вам часто потребуется
бренчать на одном из этих движений вверх. Эти полутакты обозначаются знаком «и».

Очень популярный шаблон, который вы часто будете видеть, это Вниз, Вниз, Вверх, Вниз, Вверх. Другой способ сказать это будет «раз, два, и три, и». Вы не называете четверку, потому что не играете ее, но вы будете продолжать движение руки, чтобы сыграть даун (четыре) и вверх (и), не нажимая на струны, чтобы закончить этот такт.

5 Основные схемы игры на укулеле

Мы рекомендуем новичкам играть медленно.
Возьмите свой метроном и установите его на скорость, при которой вы сможете стабильно играть за
тактов. По мере того, как это будет становиться легче, вы можете ускорить или попрактиковаться в более сложных паттернах
.

1. Вниз, Вверх, Вниз, Вверх

Первый паттерн, который мы упоминали ранее, это
просто бренчание вверх и вниз, с упором на равномерное попадание по струнам.

Обратите внимание, что все ваши удары вниз будут происходить на нечетных долях
(1 и 3), а вы будете наигрывать на четных (2 и 4).

Теперь вы не часто услышите это в песнях, без перерывов
это, как правило, очень монотонно, но это отличный способ попрактиковаться в первую очередь.

2. Вниз, Вниз, Вниз, Вниз

В отличие от первого, этот вы увидите в песнях.
У него очень мощный звук, и мы любим смешивать его с припевами.

На каждом такте вы будете играть один удар вниз, сосредоточьтесь на
, продолжая движение руки вперед и нанося удары вниз с каждым ударом. Этот
отлично подходит для занятий с метрономом, чтобы точно определить ритм.

3. Вниз, Вниз, Вниз Вверх Вниз

Возвращаясь к нашим более ранним обозначениям, у вас есть удар вверх
на и после 3. Этот паттерн на самом деле не намного сложнее, чем все дауны, кроме
вы должны начать бить по этим струнам одним из ударов вверх. это заставляет вас
для работы как над таймингом, так и над плавным бренчанием!

4. Вниз, Вниз Вверх, Вниз, Вниз Вверх

Этот шаблон вы, вероятно, слышали в песнях на протяжении
лет. Каждая вторая доля пропускает удар вверх, что приводит к приятному, казалось бы, постоянно меняющемуся ритму.

5. Вниз, Вниз Вверх, Вверх, Вниз

Последний из наших «простых» паттернов игры на укулеле, этот паттерн действительно подчеркивает ваш ритм, потому что в третьей доле нет удара вниз. Играйте медленно, пока ваша рука не пройдет мимо пропущенного нижнего удара на 3 9.0145 рд бить с легкостью!

32 Упражнения для игры на укулеле

Через некоторое время большинство игроков даже не могут сказать вам, какой образец игры на укулеле
они отрабатывают, если только не замедлят темп и не задумаются об этом! Это
становится почти 2 и природой, чтобы играть все, что звучит «правильно».

Тем не менее, вполне вероятно, что вы довольно далеки от
этого момента в вашей игре.

А пока Дейв из UkuleleGo собрал отличный PDF-файл с 32 паттернами игры на уке, которые вы можете использовать, чтобы отточить свои навыки и получать удовольствие от занятий.

Как узнать, какой паттерн бренчания использовать?

Вы можете использовать любой паттерн игры с любой песней, если синхронизация одинакова. Вы можете воспроизводить песни в том виде, в котором они были написаны или сыграны изначально, или вы можете настроить их по более простому шаблону для начинающих или добавить удары, чтобы придать песне более уникальное звучание по мере того, как вы становитесь лучше.

Каким пальцем вы играете на укулеле?

Большинство людей играют либо кончиком большого, либо кончиком указательного пальца. В обоих случаях ваш бренчащий палец должен быть слегка расслаблен. Движение бренчания происходит в основном за счет движения вашего запястья, поэтому ваш палец должен оставаться на месте, когда он движется по струнам.

Можно ли играть на укулеле большим пальцем?

Да! На самом деле, именно так я предпочитаю играть на укулеле. Я кладу большой палец между указательным и средним пальцами и бью кончиком. Это помогает удерживать большой палец на месте, сохраняя при этом достаточно расслабленную руку в целом!

Нужно ли стричь ногти, чтобы играть на укулеле?

Не обязательно, но большинство людей предпочитают звук кончика пальца, касающегося струн, а не ногтя. Кончик пальца производит теплый тон, в то время как ноготь имеет тенденцию производить более резкий звук, который не всегда соответствует звучанию или стилю, ожидаемому от уке.

Последнее примечание

Хотя бренчание часто является источником разочарования для новичка, играющего на укулеле, это не обязательно должно быть так. Как и все остальное на этом инструменте, немного времени и практики будут иметь большое значение для получения идеального звука, которого вы хотите от своей укулеле! Эти образцы игры на укулеле — отличное начало, но ни в коем случае не единственные доступные!

Надеюсь, вам понравилась эта статья и она оказалась полезной! Прежде чем вы
, ознакомьтесь с нашей полной библиотекой статей об укулеле и
ресурсов!

Лучшие гитарные педали для покупки в 2021 году: 12 лучших педалей для эмбиент-музыки | Guitar.com

Игра на эмбиент-гитаре открывает совершенно новый способ общения с вашим инструментом. Это почти медитативная практика, в которой построение слоев абстрактных звуков, сосредоточение внимания на настроении и текстуре имеет приоритет над ритмом или мелодией.

 • ПОДРОБНЕЕ: The Guitarist’s Guide To Grunge: Основные группы, оборудование и исполнители ваше снаряжение само по себе становится искусством. Однако для этого вам понадобятся правильные педали. Мы составили список педалей, которые обязательно помогут вам в вашем путешествии по саундскейпу.

  Чем хороша педаль для музыки в стиле эмбиент?

  Некоторые эмбиент-исполнители полагаются исключительно на сустейн и пространство длинных ревербераторов, в то время как другие предпочитают использовать многослойные гитарные звуки для создания абстрактного звукового ландшафта. В любом случае ключевой особенностью эмбиент-педали является трансформация. Собственный звук ноты электрогитары сам по себе не особенно «эмбиентный» — есть сильный переходный процесс, а затем относительно быстрое затухание. Таким образом, чтобы создать более полную атмосферу, общий подход состоит в том, чтобы сделать две вещи: смягчить атаку ноты и продлить ее сустейн.

  Этих двух вещей можно достичь бесчисленным множеством способов. Атаку ноты можно скрыть с помощью эквалайзера на высоких частотах или с помощью регулятора громкости (или педали громкости) после бренчания для создания волн. Сустейн может быть расширен «естественным образом» с помощью овердрайва, дисторшна или гармонической обратной связи, но задержки и реверберация также расширяют ноту или аккорд и могут предложить некоторые интересные способы манипулирования ими. В этом контексте задержки и реверберации часто предпочтительнее из-за их более чистого и менее абразивного подхода к созданию сустейна.

  Существует множество других творческих способов, с помощью которых производители педалей позволяют гитаристам создавать окружающие звуки, так что давайте углубимся в них. Rooms

 • Electro Harmonix Freeze
 • Chase Bliss Mood
 • Champion Leccy Swan Hunter
 • Collision Devices Black Hole Symmetry
 • Strymon Night Sky
 • KMA Machines Tyler
 • Old Blood Noise Endeavours Dark Star
 • RaingerFX Drone Rainger
 • Ernie Ball VP JR Tuner

Hologram Microcosm

+ Huge amount of options and effects
+ Versatile operation with a много возможностей подключения
– набор элементов управления может быть излишним для некоторых

Микрокосм голограммы, безусловно, извлекает выгоду из обещания преобразования: используя гранулированную выборку, он нарезает ваш сигнал на крошечные образцы, а затем перестраивает их для создания невероятного великолепные и уникальные эффекты задержки, реверберации и сбоев. Благодаря природе гранулярного сэмплирования ваш звук становится сильно абстрагированным от идеи любой гитары.

Фразовый лупер также может помочь создать осмысленные повторы в более абстрактных звуковых ландшафтах, а если вы не чувствуете эмбиентного настроения, педаль также способна выполнять некоторые более традиционные эффекты.

Цена: $449 (прямо от Hologram Electronics)
Описание: Гранулярный блок мультиэффектов с фразовым лупером
Элементы управления: Ручка выбора эффектов, ручки «Активность», форма и частота модуляции, частота фильтра и резонанс , микширование, время задержки, повторы задержки, пространство и время реверберации, уровень петли и время затухания петли, ножной переключатель обхода, ножной переключатель tap-tempo/rec/play/dub и ножной переключатель удержания/остановки/стирания
Моно или стерео: Стерео

Earthquaker Devices Afterneath V3

+ Реверберация высоты тона может быть очень похожей на синтезатор и музыкальной
+ Добавлена ​​поддержка экспрессии в V3 much

Последняя версия Afterneath от EQD использует проверенный и испытанный алгоритм цифровой реверберации, наполненный неземной пространственностью и необычностью изменения высоты тона, и добавляет еще больше возможностей.

Большим преимуществом педали является взаимодействие между регулятором Mode и регулятором Drag, при этом первый регулирует поведение последнего. Регулятор Drag, теперь регулируемый с помощью педали экспрессии, прокручивает ваш реверберационный шлейф через определенный набор высоты тона. Регулятор режима вводит различную степень квантования, что означает, что вы можете иметь полностью плавный дрейф повсюду или некоторую арпеджио, привязанную к определенному масштабу.

Смещенные по высоте реверберационные дорожки — отличные ингредиенты для создания звукового ландшафта, и, если хотите, они могут полностью завладеть вашим сигналом. Дополнительный контроль и квантование также позволяют настроить дикость и атональность ваших творений.

Цена: $199
Описание: Реверберация высоты тона, состоящая из каскадных задержек с поддержкой экспрессии и CV-контроля высоты тона , смесь
Моно или стерео: Моно

Прочитайте наш полный обзор здесь.

Death By Audio Rooms

+ Огромное погружение, особенно в стерео
+ Функция Alt Switch для контрол-морфинга в дополнение к вашей эмбиентной доске: это стерео, у него есть множество элементов управления, основные звуки и выразительные возможности, потенциально бесконечный сустейн и, конечно же, фирменный звуковой хаос Death By Audio. Предлагаются некоторые традиционные звуки, большинство из шести звуков педали предназначены не для имитации звука определенного пространства, а вместо этого для создания искаженной, глючной и динамичной атмосферы. Примечательно, что некоторые элементы управления имеют дополнительные параметры, которые преобразуются при нажатии педального переключателя Alt.

В классическом стиле Death By Audio, когда Rooms был запущен в 2020 году, его маркетинговая копия включала фразу «управляй Spice, управляй вселенной». Так что если вы ищете педаль, которая заставит вас видеть сквозь время, то это она.

Цена: $395
Описание: Многорежимная цифровая педаль реверберации, озвученная для экспериментальных и глитч-звуков
T вторичный контроль), сухая смесь, влажная смесь
Mono или Stereo: Stereo

Electro-Harmonix Freeze

+ Очень доступный
+ Много возможностей для укладки
-необходимо сочетать с другими педалями для лучших результатов

скромная маленькая педаль, но она может оказаться недостающей частью вашего окружения. Его функция проста: нажмите ножной переключатель, и любая нота или аккорд, которые вы играли, будут продолжаться. Навсегда, если вы используете режим «защелки».

Даже сам по себе через чистый усилитель его можно использовать с некоторыми навыками чечетки, чтобы создать сильное погружение. Однако в чем он превосходен, так это в сочетании с другими педалями: поместите его после любой реверберации, чтобы получить бесконечные шлейфы. Соедините его с педалью громкости для длинных виолончельных волн. С небольшой компрессией и некоторой реверберацией после нее вы получаете ноту педали, которая не мешает вашей игре, но снова расцветает, когда есть место.

Цена: 109 фунтов стерлингов / 135 долларов США
Описание: Педаль Sample-and-hold, которая удлиняет аккорд или ноту, пока вы удерживаете педаль (медленный и быстрый режимы) или бесконечно (режим фиксации).
Controls: Slow, fast or latch mode switch, freeze level control
Mono or stereo: Mono

Chase Bliss Mood

+ Characterful approach to looping
+ Endlessly experimental
– Steep кривая обучения

The Mood от Chase Bliss довольно далек от простоты Freeze с одной ручкой. Это двухканальный лупер, каждый из которых имеет разные эффекты. Существует много сложных взаимосвязей между двумя сторонами педали (одна разработана Old Blood Noise Endeavours, другая Drolo Effects), слишком много деталей, чтобы подробно описать их здесь, но вкратце: вы можете сыграть фразу, а затем прослушать ее. две стороны настроения передают его вперед и назад, добавляя головокружительную реверберацию и модуляцию, пока не будет создан великолепный звуковой ландшафт.

Центральное управление часами одновременно замедляет или ускоряет обе стороны педали согласованными шагами. Это может быть использовано для того, чтобы убрать луп с пути вашей игры, превратив его в странные трели или глубокую, шумную атмосферу.

Несмотря на то, что сложность педали приводит к крутой кривой обучения, она идеально подходит для опытных мастеров тона, желающих улучшить свою игру с циклами.

Цена: 349 фунтов стерлингов / 349 долларов США
Описание: Гранулированный микропетель / задержка
Элементы управления: DIP-переключатель банка, сторона OBNE: время, изменение, выбор режима. Сторона Drolo: длина, изменение, выбор режима. Оба: Clock, Mix, переключатель маршрутизации входа
Моно или стерео: Моно

Champion Leccy Swan Hunter

+ Тонны символов
+ Дакинг позволяет на лету объединять пэды и мелодии
– Не для тех, кто хочет первозданную реверберацию и задержку

The Swan Hunter сочетает в себе реверберацию и эхо, и хотя это само по себе не является особенно новаторским, как и ваши обычные или садовые эффекты, основанные на времени. Два аспекта педали взаимодействуют множеством способов: есть ручка Confluence, которая смешивает реверберацию последовательно или параллельно с задержкой.

Переключатели Fore/Aft для реверберации и эха изменяют то, как ваши следы пригибаются и исчезают во время игры: в режиме Fore во время игры слышны повторы или следы реверберации, но когда вы прекращаете играть, их громкость уменьшается. . В режиме Aft происходит обратное: эффект заполняет промежутки между фразами. Эта функция отлично подходит для эмбиентных исполнителей, которые хотят передать немного мелодии поверх колеблющейся реверберации и сохранить ее память в дроне.

Жесткий характер реверберации и эха, а также низкочастотная фильтрация создают великолепно отфильтрованные лоу-файные тона, как если бы ваша гитара исходила из AM-радио, которое кто-то опустил в колодец.

Цена: $275, напрямую от Champion Leccy
Описание: Lo-Fi реверберация и эхо, с независимым приглушением обработанного сигнала ) Ножной переключатель тормоза/перерыва. Сторона эха: История (основное время задержки), Haunt (обратная связь), Память (время повторения эха в стиле ленты). С обеих сторон: переключатели Fore/Aft, управление балластом (для чувствительности к дакингу), переключатель фильтра низких частот Fret
Mono или Stereo: Mono

Устройства столкновений Симметрия черной дыры

+ Великолепные, разрушительные звуки
+ отдельные ножки на эффект
— некоторые могут больше контролировать каждый аспект

2

— некоторые могут больше контролировать. Устройства Black Hole Symmetry собирает в одном корпусе три эффекта: фузз, задержку и реверберацию. Временная сторона вещей предлагает некоторую странность — реверберация может искажать сигнал по высоте вплоть до квинты. Его затухание также приближается почти к бесконечности, когда вы поворачиваете ручку до максимума. Задержка является модулированной и превосходна тем, как она балансирует, распадаясь на полные колебания и сохраняя ощутимость повторов.

Фузз, или в данном случае «распад», позволяет добавить еще несколько абразивных текстур к звуковым ландшафтам, которые вы создаете. В сочетании с устойчивым, изменчивым характером эффектов симметрии черной дыры, основанных на времени, все это добавляет к чему-то — достаточно уместному — потустороннему.

Цена: 285 фунтов стерлингов / 282,50 евро
Описание: Педаль эха, реверберации и фузза, каждая из которых может переключаться педалью по отдельности. Эхо: количество и скорость модуляции, обратная связь, микс и время. Fuzz: Распад (объем).
Mono или Stereo: Mono

Strymon Nightsky

+ Огромное количество контроля
+ Разное характер для более распространенного
— некоторые могут предпочитать более прост. предполагает, что «Ночное небо» — это более темный, немного более экспериментальный аналог «Большого неба» Стримона. У него есть несколько функций, которые делают его отличным для эмбиентной музыки — например, это стерео, которое уже усиливает эффект погружения. Отдельные элементы управления микшированием для сырых и необработанных сигналов позволяют вам более точно настраивать звук, а специальный педальный переключатель Infinite захватывает любой заданный звук и расширяет его в пространстве навсегда.

В то время как здесь предлагаются традиционные звуки реверберации, педаль также отличается головокружительными уникальными звуками. Огромный банк пресетов и возможность переключаться между двумя звуками нажатием педального переключателя еще больше укрепляют NightSky как эмбиентную «рабочую станцию», а не просто педаль.

Цена: 399 фунтов стерлингов / 429 долларов США
Описание: Многофункциональный стереофонический ревербератор с аналоговым сухим проходом
Элементы управления: Скорость и глубина модуляции с кнопками для цели и формы; длина и размер/высота затухания с кнопками для текстуры и квантования; тон низких и высоких частот с кнопкой для ответа фильтра; голосовой интервал и уровень мерцания с кнопками для выбора типа мерцания, мерцания и овердрайва; уровни реверберации и необработанного выхода; кнопки предустановки/последовательности 1-8; ножные переключатели для обхода, избранного и бесконечного с второстепенными функциями; Переключатель уровня инструментального/линейного входа
Моно или стерео: Стерео

Полный обзор читайте здесь.

KMA Machines Tyler Deluxe

+ Обширные элементы управления
+ Открывает бесконечные возможности наложения и создания тона
– Без других педалей мало что получается немного больше «утилитарной» педали, которая оказывается невероятно полезной для эмбиентных установок. Что оно делает? Он использует фильтр верхних частот и фильтр нижних частот, чтобы обрезать ваш звук в определенной точке частотного спектра. Затем он посылает эти сигналы через две разные петли эффектов — это означает, что ваши низкие частоты могут быть пропущены через один набор педалей, а ваши высокие частоты — через другой.

Для эмбиентной музыки это открывает огромный мир возможностей. Создание полночастотного звукового ландшафта может иметь гораздо большую глубину, если вы можете добавлять различные текстуры к разным частям вашего частотного спектра. Гудящие, глубокие реверберации могут быть зарезервированы для баса, а выразительные сжатые аккорды — для высоких частот.

В версии Deluxe добавлены разъемы посыла с трансформаторной связью. Это устраняет контуры заземления, которые могут возникнуть при использовании Tyler Deluxe с двумя усилителями, поскольку заземление больше не используется между ними. Соответственно, оба контура также имеют свой собственный переключатель инвертирования фазы, чтобы компенсировать любые проблемы с фазировкой, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Цена: $319,99
Описание: Педаль фильтра низких и высоких частот с петлей эффектов для каждой полосы частот , переключатель основной фазы, уровень выходного сигнала, чистая смесь, ножные переключатели петли LP и HP FX.
Моно или стерео: Моно

Old Blood Noise Endeavors Dark Star

+ Пэды Ambient прямо из коробки
+ Сфокусированный набор звуков, каждый со своим характером
– Кому-то может понадобиться больше элементов управления

The Dark Star — это ревербератор, созданный для пэдов. Его продолжительность сустейна бесконечна, что означает либо сдвинутые на октаву синтезаторные текстуры, либо бесконечные, сбитые дроновые пейзажи. Режим высоты тона особенно удобен для эмбиент-исполнителей, а дополнительный педальный переключатель предлагает некоторые интересные дополнительные эффекты высоты тона, такие как звуки перемотки ленты.

Регулятор Mix также позволяет полностью отключить необработанный сигнал, что идеально подходит для смягчения атаки медиатором. Примечательно, что бесконечная реверберация не имеет чистого сустейна — со временем она изнашивается, затухая, как Basinski 9.0545 Петля распада .

Цена: £189 / $199
Описание: Пэд-педаль реверберации с бесконечным затуханием и тремя режимами.
Моно или стерео: Моно

Rainger FX Drone Rainger

+ Интересные возможности стекирования
+ Большой контроль над тон-генераторами
– Постоянные дроны могут быть не тем способом, которым вы хотите создать звук

Drone Rainger – это аналоговая задержка, которая сама по себе может создавать пышные, объемные звуки, но также добавляет к вашему сигналу два управляемых дрона с высотой тона. В отличие от Electro-Harmonix Freeze или бесконечной реверберации, дроны здесь не создаются путем сэмплирования вашей игры — на борту есть два настоящих аналоговых тон-генератора.

Их можно настроить индивидуально, с помощью двух ножных переключателей, влияющих на их звук. Ножной переключатель Mix/Pitch 2 переключается между смесью двух дронов или только второй высотой тона, в то время как педальный переключатель Interfere выполняет одно из двух действий: он либо понижает общую высоту звука, а затем медленно поднимает ее, либо поднимает высоту второго дрона. и медленно возвращает его вниз. В любом случае может показаться, что Советы Канады пытаются связаться с некоторыми соседними китами, что для этого списка является большим плюсом. В то время как постоянное дронирование также может быть сложной задачей за пределами мира эмбиентной и экспериментальной игры на гитаре, музыкальность, которой может достичь Drone Rainger, действительно нечто иное.

Цена: 275 фунтов стерлингов, напрямую от Rainger FX
Описание: Цифровая педаль задержки с двумя тон-генераторами
Элементы управления: Уровень задержки, скорость модуляции, обратная связь и уровень. Ручки микширования гитары и дрона, дрон 1 и 2 высоты тона, управление точной настройкой, интерференция, обход и микс/питч 2 ножных переключателя, кнопки режима сухой гитары и интерференции
Моно или стерео: Моно

Ernie Ball VP JR Tuner

+ Буферизовано для лучшего сохранения сигнала в середине цепи
+ Экономия места
– Не самая захватывающая покупка педали

Еще одна простая универсальная педаль, которую легко переосмыслить как неотъемлемую часть окружающей среды. Хотя это ни в коем случае не является полным решением для великолепного эмбиентного тона, педаль громкости может произвести революцию в ваших аккордовых волнах двумя основными способами. Во-первых, вам не нужно освобождать руку, чтобы свернуть ручку регулировки громкости, что особенно удобно, если ваши регуляторы громкости находятся в труднодоступном месте.

Во-вторых, в отличие от регулятора громкости, педаль громкости можно разместить в любом месте цепочки эффектов.